News
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

دیدار سیستانی های مقیم گلبهار با شهردار جدید

تعدادی از سیستانی های مقیم شهر گلبهار به نمایندگی با شهردار جدید گلبهار دیدار وگفتگو کردند.

Member of Council
Latest News
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
Useful Links