Note
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس = نمایش وحدت ملت بزرگ ایران

شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار از شهروندان برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کردند.

Member of Council
Latest News
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
Useful Links